×

Posledná aktualizácia: 8. decembra 2022

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely tohto Vyhlásenia:

  • Spoločnosť (v týchto Zásadách používania súborov cookie označovaná buď ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Naše") sa vzťahuje na Exclusive Pen, s. r. o., Račianska 11, 831 02, Bratislava.
  • Služba sa vzťahuje na Webovú stránku.
  • Vy znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.
  • Webová stránka sa vzťahuje na ExclusivePen.eu, dostupnú z https://www.exclusivepen.eu/sk/

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v Službe slúžia len na všeobecné informačné účely.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu Služby.

Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek osobitné, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek iné škody, či už v rámci zmluvy, nedbanlivosti alebo iného deliktu, vyplývajúce z používania Služby alebo jej obsahu alebo v súvislosti s nimi. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia dopĺňať, vymazávať alebo upravovať obsah Služby.

Spoločnosť nezaručuje, že Služba neobsahuje vírusy ani iné škodlivé komponenty.

Zrieknutie sa zodpovednosti za externé odkazy

Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré neposkytuje ani neudržiava Spoločnosť, ani s ňou nie sú nijakým spôsobom prepojené.

Upozorňujeme, že Spoločnosť nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Zrieknutie sa zodpovednosti za chyby a opomenutia

Informácie poskytované Službou slúžia len na všeobecné usmernenie v záležitostiach, ktoré sú predmetom záujmu. Aj napriek tomu, že Spoločnosť prijíma všetky opatrenia na zabezpečenie aktuálnosti a presnosti obsahu Služby, môžu sa vyskytnúť chyby. Navyše vzhľadom na meniacu sa povahu zákonov, pravidiel a predpisov môže dôjsť k oneskoreniu, vynechaniu alebo nepresnostiam v informáciách obsiahnutých v Službe.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané z používania týchto informácií.

Zrieknutie sa zodpovednosti za spravodlivé používanie

Spoločnosť môže používať materiál chránený autorskými právami, ktorý nebol vždy výslovne schválený vlastníkom autorských práv. Spoločnosť sprístupňuje takýto materiál na účely kritiky, komentárov, spravodajstva, výučby, vedy alebo výskumu.

Spoločnosť sa domnieva, že to predstavuje "spravodlivé použitie" akéhokoľvek takéhoto materiálu chráneného autorskými právami, ako je stanovené v oddiele 107 zákona Spojených štátov amerických o autorských právach.

Ak chcete použiť materiál chránený autorskými právami zo Služby na vlastné účely, ktoré presahujú rámec spravodlivého použitia, musíte získať povolenie od vlastníka autorských práv.

Vyjadrené názory Zrieknutie sa zodpovednosti

Služba môže obsahovať názory a stanoviská, ktoré sú názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo stanovisko akéhokoľvek iného autora, agentúry, organizácie, zamestnávateľa alebo spoločnosti vrátane Spoločnosti.

Za komentáre uverejnené používateľmi nesú výhradnú zodpovednosť a používatelia nesú plnú zodpovednosť, ručenie a vinu za akékoľvek urážky na cti alebo súdne spory, ktoré vyplynú z niečoho, čo je napísané v komentári, alebo sú priamym dôsledkom niečoho, čo je napísané v komentári. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadny komentár uverejnený používateľmi a vyhradzuje si právo vymazať akýkoľvek komentár z akéhokoľvek dôvodu.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Informácie v Službe sú poskytované s tým, že Spoločnosť sa tu nezaoberá poskytovaním právneho, účtovného, daňového ani iného odborného poradenstva a služieb. Ako také by sa nemali používať ako náhrada konzultácie s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami.

Spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, náhodné, nepriame alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku vášho prístupu k Službe alebo jej používania, alebo v súvislosti s ňou, alebo v súvislosti s nemožnosťou prístupu k nej alebo jej používania.

vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti "Používanie na vlastné riziko"

Všetky informácie v Službe sú poskytované "tak, ako sú", bez záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo výsledkov dosiahnutých používaním týchto informácií a bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, záruky výkonnosti, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť nenesie voči vám ani nikomu inému zodpovednosť za žiadne rozhodnutie alebo opatrenie prijaté na základe informácií poskytnutých službou ani za žiadne následné, osobitné alebo podobné škody, a to ani v prípade, že bola na možnosť vzniku takýchto škôd upozornená.

Produkt bol pridaný do obľúbených
Produkty pridaný do porovnania