×

Posledná aktualizácia: Dec 8, 2022

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

 • Konto znamená jedinečné konto vytvorené pre vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.
 • Podnik na účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) označuje Spoločnosť ako právnickú osobu, ktorá zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľov a určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov Spotrebiteľov alebo v mene ktorej sa takéto údaje zhromažďujú a ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov Spotrebiteľov, ktorá podniká v štáte Kalifornia.

 • Spoločnosť (v týchto Zásadách používania súborov cookie uvádzaná buď ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Naše") sa vzťahuje na Exclusive Pen, s. r. o., Račianska 11, 831 02, Bratislava. Na účely GDPR je Spoločnosť správcom údajov.

 • Spotrebiteľ na účely CCPA (California Consumer Privacy Act) znamená fyzickú osobu, ktorá má bydlisko v Kalifornii. Rezident v zmysle zákona zahŕňa (1) každú fyzickú osobu, ktorá sa nachádza v USA na iný ako dočasný alebo prechodný účel, a (2) každú fyzickú osobu s bydliskom v USA, ktorá sa nachádza mimo USA na dočasný alebo prechodný účel.

 • Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka umiestňuje do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré okrem iného obsahujú údaje o histórii Vášho prehliadania na danej webovej stránke.

 • Krajina sa vzťahuje na: Slovensko

 • Prevádzkovateľ údajov sa na účely GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane údajov) vzťahuje na Spoločnosť ako právnickú osobu, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

 • Do Not Track (DNT) je koncept, ktorý presadzujú regulačné orgány USA, najmä Federálna obchodná komisia USA (FTC), aby internetový priemysel vyvinul a zaviedol mechanizmus umožňujúci používateľom internetu kontrolovať sledovanie ich online aktivít na webových stránkach.

 • Facebook Fan Page je verejný profil s názvom ExclusivePen.eu špeciálne vytvorený Spoločnosťou na sociálnej sieti Facebook, prístupný z adresy https://www.facebook.com/ExclusivePen.eu

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

  Na účely GDPR sa osobnými údajmi rozumejú akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, ako napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

  Na účely ZOOÚ sa Osobnými údajmi rozumejú akékoľvek informácie, ktoré Vás identifikujú, týkajú sa, opisujú alebo sa dajú spojiť s Vami, alebo by sa dali rozumne spojiť, priamo alebo nepriamo, s Vami.

 • Predaj na účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) znamená predaj, prenájom, uvoľnenie, zverejnenie, šírenie, sprístupnenie, prenos alebo iné ústne, písomné alebo elektronické či iné oznámenie osobných údajov spotrebiteľa inému podniku alebo tretej strane za peňažnú alebo inú hodnotnú protihodnotu.

 • Služba sa vzťahuje na webovú stránku.

 • Poskytovateľ služby znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti alebo fyzické osoby tretích strán, ktoré Spoločnosť zamestnáva na uľahčenie poskytovania Služby, na poskytovanie Služby v mene Spoločnosti, na vykonávanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc Spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby. Na účely GDPR sa poskytovatelia služieb považujú za spracovateľov údajov.

 • Služba sociálnych médií tretej strany sa vzťahuje na akúkoľvek webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku sociálnej siete, prostredníctvom ktorej sa Používateľ môže prihlásiť alebo si vytvoriť účet na používanie Služby.

 • Údaje o používaní sa vzťahujú na automaticky zhromažďované údaje, ktoré sa generujú buď pri používaní Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

 • Webová stránka sa vzťahuje na stránku ExclusivePen.eu, ktorá je prístupná z adresy https://www.facebook.com/ExclusivePen.eu

 • Vy znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo iný právny subjekt, v mene ktorého takáto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

  Podľa GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa môžete označovať ako subjekt údajov alebo ako používateľ, keďže ste fyzická osoba, ktorá používa Službu.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vašej osoby. Osobne identifikovateľné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

 • E-mailovú adresu

 • Meno a priezvisko

 • Telefónne číslo

 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto

 • Informácie o bankovom účte na účely platby za produkty a/alebo služby v rámci služby

 • Údaje o používaní

Keď platíte za produkt a/alebo službu bankovým prevodom, môžeme vás požiadať o poskytnutie informácií na uľahčenie tejto transakcie a overenie vašej totožnosti. Takéto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • Dátum narodenia
 • Cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • Výpis z bankovej karty
 • Iné informácie, ktoré Vás spájajú s adresou

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu Vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum Vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré Váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu alebo keď k službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie.

Informácie zo služieb sociálnych médií tretích strán

Spoločnosť Vám umožňuje vytvoriť si účet a prihlásiť sa na používanie Služby prostredníctvom nasledujúcich Služieb sociálnych médií tretích strán:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Ak sa rozhodnete zaregistrovať prostredníctvom Služby sociálnych médií tretej strany alebo nám inak udelíte prístup k nej, môžeme zhromažďovať Osobné údaje, ktoré sú už spojené s Vaším účtom v Službe sociálnych médií tretej strany, ako napríklad Vaše meno, Vaša e-mailová adresa, Vaše aktivity alebo Váš zoznam kontaktov spojený s týmto účtom.

Môžete mať tiež možnosť zdieľať so Spoločnosťou ďalšie informácie prostredníctvom svojho konta v službe sociálnych médií tretej strany. Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie a osobné údaje počas registrácie alebo inak, dávate Spoločnosti povolenie na ich používanie, zdieľanie a ukladanie spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Sledovacie technológie a súbory cookie

Na sledovanie aktivity v našej Službe a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu Našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo Vašom zariadení. Vášmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Ak však Súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie Vášho prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, naša Služba môže používať súbory cookie.
 • Flash Cookies. Niektoré funkcie našej Služby môžu používať lokálne uložené objekty (alebo Flash Cookies) na zhromažďovanie a ukladanie informácií o Vašich preferenciách alebo Vašej aktivite v našej Službe. Súbory Flash Cookies nie sú spravované rovnakými nastaveniami prehliadača ako tie, ktoré sa používajú pre súbory Cookies prehliadača. Viac informácií o tom, ako môžete odstrániť súbory Flash Cookies, nájdete v časti "Kde môžem zmeniť nastavenia na vypnutie alebo odstránenie lokálnych zdieľaných objektov?", ktorá je k dispozícii na adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webové signály. Niektoré časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové signály (označované aj ako clear gifs, pixelové značky a single-pixel gifs), ktoré Spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a na ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie popularity určitej časti a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť "trvalé" alebo "relácie". Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď sa odpojíte od internetu, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď, ako zavriete svoj webový prehliadač. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu: Súbory cookie podľa generátora TermsFeed.

Na účely uvedené nižšie používame reláciu aj trvalé súbory cookie:

 • Nevyhnutné / základné súbory cookie

  Typ: Súbory cookie relácie

  Spravuje: Us

  Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom webovej lokality a na to, aby ste mohli používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a predchádzať podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame len na to, aby sme vám tieto služby poskytli.

 • Zásady používania súborov cookie / oznámenie o prijatí súborov cookie

  Typ: Súbory cookie: Trvalé súbory cookie

  Spravuje: MŠVVaŠ SR:

  Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na webovej lokalite.

 • Funkčné súbory cookie

  Typ: Trvalé súbory cookie

  Spravuje: MPSVR SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:

  Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré urobíte pri používaní webovej lokality, napríklad zapamätať si vaše prihlasovacie údaje alebo jazykové preferencie. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť Vám osobnejší zážitok a vyhnúť sa tomu, aby ste museli pri každom použití webovej lokality znovu zadávať svoje preferencie.

 • Sledovacie a výkonnostné súbory cookie

  Typ: Trvalé súbory cookie

  Spravuje: MPSVaR, a.s: Tretie strany

  Účel: Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti webovej lokality a o tom, ako používatelia používajú webovú lokalitu. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať ako individuálneho návštevníka. Je to preto, že zhromaždené informácie sú zvyčajne spojené s pseudonymným identifikátorom spojeným so zariadením, ktoré používate na prístup na Webovú lokalitu. Tieto súbory cookie môžeme používať aj na testovanie nových stránok, funkcií alebo nových funkcií Webovej lokality, aby sme zistili, ako na ne reagujú naši používatelia.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať Osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Naposkytovanie a údržbu našej Služby vrátane monitorovania používania našej Služby.
 • Nasprávu vášho účtu: na správu vašej registrácie ako používateľa Služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré sú vám ako registrovanému používateľovi k dispozícii.
 • Na plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom Služby.
 • Aby sme Vás mohli kontaktovať: Kontaktovať Vás prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS alebo iných rovnocenných foriem elektronickej komunikácie, ako sú napríklad push notifikácie mobilnej aplikácie, týkajúce sa aktualizácií alebo informačných oznámení súvisiacich s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.
 • Poskytovať Vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré ste sa zaujímali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.
 • Na správu Vašich požiadaviek: Aby sme sa mohli zúčastniť a spravovať Vaše požiadavky adresované Nám.
 • Naposkytovanie cielenej reklamy pre Vás: Vaše údaje môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie obsahu a reklamy (a spolupracovať s dodávateľmi tretích strán, ktorí tak robia) prispôsobenej Vašim záujmom a/alebo lokalite a na meranie jej účinnosti.
 • Na obchodné prevody: Vaše údaje môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie zlúčenia, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako pokračujúceho podniku alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú medzi prevedenými aktívami aj nami uchovávané osobné údaje o používateľoch našich služieb.
 • Na iné účely: Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby, aby sme Vám mohli poskytnúť reklamu na webových stránkach tretích strán po tom, čo ste navštívili našu službu, aby sme mohli spracovať platby a kontaktovať Vás.
 • Na obchodné prevody: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inou spoločnosťou alebo počas rokovaní o nich.
 • S pridruženými spoločnosťami: V takom prípade budeme od týchto pobočiek vyžadovať, aby dodržiavali tieto Zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú Našu materskú spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partnerov v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod našou spoločnou kontrolou.
 • S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s Našimi obchodnými partnermi, aby sme Vám ponúkli určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S ostatnými používateľmi: Keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete vo verejných oblastiach s inými používateľmi, takéto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne šírené mimo nich. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany, Vaše kontakty v službe sociálnych médií tretej strany môžu vidieť Vaše meno, profil, obrázky a opis Vašej činnosti. Podobne aj ostatní používatelia budú môcť vidieť opisy Vašej činnosti, komunikovať s Vami a prezerať si Váš profil.
 • S Vaším súhlasom: S Vaším súhlasom môžeme Vaše osobné údaje zverejniť na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie Vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať Vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na dodržanie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude uchovávať aj Údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti Našej služby, alebo ak sme právne povinní uchovávať tieto údaje dlhšiu dobu.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie vrátane Osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách Spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenesené do â a uchovávané v â počítačoch nachádzajúcich sa mimo âa‰ho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môºu lí‰i" od zákonov âa‰ej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje Vaše odoslanie takýchto informácií, predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s Vašimi údajmi v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos Vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, ak nie sú zavedené primerané kontrolné mechanizmy vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejnenie Vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak sa Spoločnosť zúčastňuje na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako sa Vaše Osobné údaje prenesú a začnú sa na ne vzťahovať iné Zásady ochrany osobných údajov, poskytneme o tom oznámenie.

Vymáhanie práva

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná zverejniť Vaše Osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na oprávnené požiadavky verejných orgánov (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Iné právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť Vaše Osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Chrániť a brániť práva alebo majetok Spoločnosti
 • Predchádzanie alebo vyšetrovanie možného protiprávneho konania v súvislosti so Službou
 • Chrániť osobnú bezpečnosť Používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich Osobných údajov je pre Nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez Internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100 % bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Poskytovatelia služieb, ktorých využívame, môžu mať prístup k Vašim Osobným údajom. Títo dodávatelia tretích strán zhromažďujú, uchovávajú, používajú, spracúvajú a prenášajú informácie o Vašej aktivite v rámci Našej služby v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov.

Analytické služby

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme využívať poskytovateľov Služieb tretích strán.

 • Google Analytics

  Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a informuje o návštevnosti webových stránok. Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

  Svoju aktivitu na Službe môžete odmietnuť a sprístupniť službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača Google Analytics na odmietnutie. Tento doplnok zabráni JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať so službou Google Analytics informácie o aktivitách návštev.

  Ďalšie informácie o postupoch spoločnosti Google v oblasti ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

 • Hotjar

  Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na adrese https://www.hotjar.com/privacy/

E-mailový marketing

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali s informačnými bulletinmi, marketingovými alebo propagačnými materiálmi a inými informáciami, ktoré vás môžu zaujímať. Môžete sa odhlásiť zo zasielania akejkoľvek alebo všetkých týchto správ od Nás tak, že použijete odkaz na odhlásenie alebo pokyny uvedené v každom nami zaslanom e-maile alebo nás kontaktujete.

Na správu a zasielanie e-mailov Vám môžeme využívať poskytovateľov služieb e-mailového marketingu.

 • Mailchimp

  Mailchimp je služba zasielania e-mailového marketingu, ktorú poskytuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC.

  Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp nájdete na stránke so zásadami ochrany osobných údajov: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 • PrestaShop

  Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na adrese https://www.prestashop.com/en/privacy-policy

Platby

V rámci Služby môžeme poskytovať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade môžeme na spracovanie platieb využívať služby tretích strán (napr. spracovateľov platieb).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme uchovávať ani zhromažďovať. Tieto informácie sa poskytujú priamo našim spracovateľom platieb, ktorí sú tretími stranami a ktorých používanie Vašich osobných údajov sa riadi ich zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

Keď použijete našu službu na zaplatenie produktu a/alebo služby bankovým prevodom, môžeme vás požiadať o poskytnutie informácií na uľahčenie tejto transakcie a overenie vašej totožnosti.

Behaviorálny remarketing

Spoločnosť využíva služby remarketingu na to, aby Vám poskytovala reklamu po tom, ako ste navštívili alebo vstúpili do našej Služby. My a naši dodávatelia tretích strán používame súbory cookie a technológie, ktoré nie sú súbormi cookie, aby sme nám pomohli rozpoznať Vaše zariadenie a pochopiť, ako používate našu Službu, aby sme mohli zlepšiť našu Službu tak, aby odrážala Vaše záujmy a zobrazovala Vám reklamy, ktoré Vás pravdepodobne budú viac zaujímať.

Títo dodávatelia tretích strán zhromažďujú, ukladajú, používajú, spracúvajú a prenášajú informácie o Vašej aktivite v našej Službe v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov a aby nám umožnili:

 • Merať a analyzovať návštevnosť a aktivitu pri prehliadaní našej služby
 • Zobrazovať Vám reklamy na naše produkty a/alebo služby na webových stránkach alebo v aplikáciách tretích strán
 • Merať a analyzovať výkonnosť Našich reklamných kampaní

Niektorí z týchto dodávateľov tretích strán môžu používať technológie, ktoré nie sú založené na súboroch cookie a ktoré nemusia byť ovplyvnené nastaveniami prehliadača, ktoré blokujú súbory cookie. Váš prehliadač Vám nemusí umožniť blokovanie takýchto technológií. Na odmietnutie zhromažďovania a používania informácií na účely zobrazovania záujmovo orientovanej reklamy môžete použiť nasledujúce nástroje tretích strán:

Môžete sa odhlásiť zo všetkých personalizovaných reklám povolením funkcií ochrany osobných údajov vo vašom mobilnom zariadení, ako je napríklad Obmedziť sledovanie reklám (iOS) a Odhlásiť sa z personalizácie reklám (Android). Viac informácií nájdete v systéme Pomocník vášho mobilného zariadenia.

S týmito dodávateľmi tretích strán môžeme zdieľať informácie, ako sú hashované e-mailové adresy (ak sú k dispozícii) alebo iné online identifikátory zhromaždené v rámci Našej služby. To umožňuje Našim predajcom tretích strán rozpoznať a poskytovať Vám reklamy v rôznych zariadeniach a prehliadačoch. Ak si chcete prečítať viac o technológiách používaných týmito dodávateľmi tretích strán a ich možnostiach pre rôzne zariadenia, pozrite si Zásady ochrany osobných údajov každého dodávateľa uvedené nižšie.

Dodávatelia tretích strán, ktorých používame, sú:

 • Google Ads (AdWords)

  Službu remarketingu Google Ads (AdWords) poskytuje spoločnosť Google Inc.

  Službu Google Analytics pre zobrazovanú reklamu môžete odmietnuť a prispôsobiť si reklamy zobrazovanej siete Google tak, že navštívite stránku s nastaveniami reklám Google: http://www.google.com/settings/ads

  Spoločnosť Google tiež odporúča nainštalovať doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - pre váš webový prehliadač. Doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on poskytuje návštevníkom možnosť zabrániť zhromažďovaniu a používaniu ich údajov službou Google Analytics.

  Ďalšie informácie o postupoch spoločnosti Google v oblasti ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke Google Privacy & Terms (Ochrana osobných údajov a podmienky): https://policies.google.com/privacy

 • Bing Ads Remarketing

  Službu remarketingu Bing Ads poskytuje spoločnosť Microsoft Inc.

  Z reklám založených na záujmoch spoločnosti Bing Ads sa môžete odhlásiť podľa ich pokynov: https: //advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

  Viac informácií o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

 • Twitter

  Službu remarketingu Twitter poskytuje spoločnosť Twitter Inc.

  Z reklám založených na záujmoch spoločnosti Twitter sa môžete odhlásiť podľa ich pokynov: https://support.twitter.com/articles/20170405

  Viac informácií o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter nájdete na jej stránke so zásadami ochrany osobných údajov: https://twitter.com/privacy

 • Facebook

  Službu remarketingu na Facebooku poskytuje spoločnosť Facebook Inc.

  Viac informácií o reklame založenej na záujmoch od spoločnosti Facebook nájdete na tejto stránke: https://www.facebook.com/help/516147308587266

  Ak sa chcete odhlásiť z reklamy založenej na záujmoch spoločnosti Facebook, postupujte podľa týchto pokynov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Spoločnosť Facebook dodržiava samoregulačné zásady pre online behaviorálnu reklamu, ktoré stanovila organizácia Digital Advertising Alliance. Odhlásiť sa z Facebooku a ďalších zúčastnených spoločností môžete aj prostredníctvom Digital Advertising Alliance v USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanade http://youradchoices.ca/ alebo European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe http://www.youronlinechoices.eu/, prípadne sa môžete odhlásiť pomocou nastavení svojho mobilného zariadenia.

  Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Pinterest

  Službu remarketingu Pinterest poskytuje spoločnosť Pinterest Inc.

  Z reklám založených na záujmoch spoločnosti Pinterest sa môžete odhlásiť zapnutím funkcie "Nesledovať" vo svojom webovom prehliadači alebo podľa pokynov spoločnosti Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

  Viac informácií o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest nájdete na jej stránke so zásadami ochrany osobných údajov: https: //about.pinterest.com/en/privacy-policy

GDPR Ochrana osobných údajov

Právny základ spracovania osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Osobné údaje môžeme spracúvať za nasledujúcich podmienok:

 • Súhlas: Udelili ste súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
 • Plnenie zmluvy: Poskytnutie Osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s Vami a/alebo akýchkoľvek predzmluvných povinností.
 • Právne povinnosti: Spracovanie Osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje.
 • Životne dôležité záujmy: Spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby.
 • Verejné záujmy: Spracúvanie Osobných údajov súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti.
 • Oprávnené záujmy: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť.

V každom prípade Spoločnosť ochotne pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa vzťahuje na spracúvanie, a najmä to, či je poskytnutie Osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

Vaše práva podľa GDPR

Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať dôvernosť Vašich osobných údajov a zaručiť Vám možnosť uplatnenia Vašich práv.

Podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a podľa zákona, ak sa nachádzate v EÚ, máte právo na:

 • Požiadať o prístup k Vašim Osobným údajom. Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o Vás máme. Vždy, keď je to možné, môžete získať prístup k Vašim Osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie priamo v časti Nastavenia Vášho účtu. Ak tieto úkony nemôžete vykonať sami, kontaktujte Nás, aby sme Vám pomohli. To Vám tiež umožňuje získať kópiu Osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.
 • Požiadať o opravu Osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Máte právo na opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných údajov, ktoré o Vás máme.
 • Namietať proti spracovaniu Vašich Osobných údajov. Toto právo existuje, ak sa spoliehame na oprávnený záujem ako právny základ pre Naše spracovanie a existuje niečo o Vašej konkrétnej situácii, čo Vás núti namietať proti spracovaniu Vašich Osobných údajov na tomto základe. Právo namietať máte aj v prípade, že Vaše Osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu.
 • Požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie Osobných údajov, ak neexistuje dobrý dôvod, aby sme ich naďalej spracúvali.
 • Požiadať o prenos Vašich Osobných údajov. Poskytneme Vám alebo Vami zvolenej tretej strane Vaše Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje len na automatizované informácie, na ktorých použitie ste nám pôvodne poskytli súhlas alebo ak sme tieto informácie použili na plnenie zmluvy s vami.
 • Odvolať svoj súhlas. Máte právo odvolať svoj súhlas s použitím vašich osobných údajov. Ak svoj súhlas odvoláte, je možné, že Vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k určitým špecifickým funkciám Služby.

Uplatňovanie vašich práv na ochranu údajov podľa GDPR

Svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietku môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete. Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti. Ak podáte žiadosť, budeme sa snažiť odpovedať vám čo najskôr.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v súvislosti s Naším zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov. Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v EHP.

Stránka fanúšikov na Facebooku

Správca údajov pre fanúšikovskú stránku na Facebooku

Spoločnosť je Správcom údajov Vašich Osobných údajov zhromaždených počas používania Služby. Spoločnosť ako prevádzkovateľ Facebook Fan Page https://www.facebook.com/ExclusivePen.eu a prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook sú spoločnými správcami.

Spoločnosť uzavrela so spoločnosťou Facebook zmluvy, ktoré okrem iného definujú podmienky používania Facebook Fan Page. Tieto podmienky väčšinou vychádzajú z Podmienok používania služby Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook spravuje Osobné údaje, nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/policy.php alebo kontaktujte spoločnosť Facebook online, prípadne poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké.

Facebook Insights

Funkciu Facebook Insights používame v súvislosti s prevádzkou fanúšikovskej stránky Facebook a na základe GDPR s cieľom získať anonymizované štatistické údaje o Našich používateľoch.

Na tento účel spoločnosť Facebook umiestňuje do zariadenia používateľa, ktorý navštívil Našu fanúšikovskú stránku na Facebooku, súbor cookie. Každý Cookie obsahuje jedinečný identifikačný kód a zostáva aktívny po dobu dvoch rokov, s výnimkou prípadov, keď je vymazaný pred uplynutím tohto obdobia.

Spoločnosť Facebook prijíma, zaznamenáva a spracúva informácie uložené v súbore Cookie, najmä keď používateľ navštívi služby Facebooku, služby, ktoré poskytujú ostatní členovia našej fanúšikovskej stránky na Facebooku, a služby iných spoločností, ktoré využívajú služby Facebooku.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ochrana osobných údajov CCPA

Táto časť s upozornením na ochranu osobných údajov pre obyvateľov Kalifornie dopĺňa informácie uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov a vzťahuje sa výlučne na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré majú bydlisko v štáte Kalifornia.

Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Zhromažďujeme informácie, ktoré identifikujú, týkajú sa, popisujú, odkazujú, dajú sa priradiť alebo by sa dali rozumne spojiť, priamo alebo nepriamo, s konkrétnym spotrebiteľom alebo zariadením. Nižšie je uvedený zoznam kategórií osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať alebo ktoré mohli byť zhromaždené od obyvateľov Kalifornie za posledných dvanásť (12) mesiacov.

Upozorňujeme, že kategórie a príklady uvedené v nasledujúcom zozname sú kategórie definované v zákone CCPA. Neznamená to, že všetky príklady danej kategórie osobných údajov sme skutočne zhromaždili, ale odráža to naše presvedčenie v dobrej viere, že podľa našich najlepších vedomostí niektoré z týchto informácií z príslušnej kategórie môžu byť a mohli byť zhromaždené. Napríklad niektoré kategórie osobných údajov by sa zhromažďovali len vtedy, ak by ste nám takéto osobné údaje poskytli priamo.

 • Kategória A: Identifikátory.

  Príklady: Identifikátory, ktoré sa používajú na identifikáciu osôb, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky: Skutočné meno, prezývka, poštová adresa, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, názov účtu, číslo vodičského preukazu, číslo pasu alebo iné podobné identifikátory.

  Zhromažďované: Áno.

 • Kategória B: Kategórie osobných údajov uvedené v kalifornskom zákone o záznamoch o zákazníkoch (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Príklady: Meno, podpis, číslo sociálneho poistenia, fyzické charakteristiky alebo opis, adresa, telefónne číslo, číslo pasu, číslo vodičského preukazu alebo štátnej identifikačnej karty, číslo poistnej zmluvy, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania, číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, číslo debetnej karty alebo akékoľvek iné finančné informácie, zdravotné informácie alebo informácie o zdravotnom poistení. Niektoré osobné údaje zahrnuté do tejto kategórie sa môžu prekrývať s inými kategóriami.

  Zhromažďované údaje: Áno.

 • Kategória C: Chránené klasifikačné znaky podľa kalifornských alebo federálnych zákonov.

  Príklady: Vek (40 rokov a viac), rasa, farba pleti, pôvod, národnosť, občianstvo, náboženstvo alebo vierovyznanie, rodinný stav, zdravotný stav, telesné alebo duševné postihnutie, pohlavie (vrátane pohlavia, rodovej identity, rodového prejavu, tehotenstva alebo pôrodu a súvisiacich zdravotných ťažkostí), sexuálna orientácia, štatút veterána alebo vojenského veterána, genetické informácie (vrátane rodinných genetických informácií).

  Zhromažďované: Nie.

 • Kategória D: Obchodné informácie.

  Príklady: Záznamy a história zakúpených alebo zvažovaných produktov alebo služieb.

  Zhromažďované: Áno.

 • Kategória E: Biometrické informácie.

  Príklady: Genetické, fyziologické, behaviorálne a biologické charakteristiky alebo vzorce činnosti používané na získanie šablóny alebo iného identifikátora alebo identifikačných informácií, ako sú odtlačky prstov, odtlačky tváre a hlasu, skenovanie dúhovky alebo sietnice, stláčanie klávesov, chôdza alebo iné fyzické vzorce a údaje o spánku, zdraví alebo cvičení.

  Zhromaždené: Nie.

 • Kategória F: Internetová alebo iná podobná sieťová aktivita.

  Príklady: Interakcia s našou službou alebo reklamou.

  Zhromažďované: V prípade, že sa jedná o internetovú službu, je možné, aby ste sa na ňu obrátili: Áno.

 • Kategória G: Geolokačné údaje.

  Príklady: Približná fyzická poloha.

  Zhromažďované: Nie.

 • Kategória H: Zmyslové údaje.

  Príklady: Zvukové, elektronické, vizuálne, tepelné, čuchové alebo podobné informácie.

  Zbierané: Nie.

 • Kategória I: Profesionálne alebo pracovné informácie.

  Príklady: Súčasná alebo minulá pracovná história alebo hodnotenie výkonu.

  Zhromažďované: Nie.

 • Kategória J: Informácie o vzdelávaní, ktoré nie sú verejné (podľa zákona o rodinných právach na vzdelávanie a súkromie (20 U.S.C., oddiel 1232g, 34 C.F.R., časť 99)).

  Príklady: Záznamy o vzdelávaní, ktoré sa priamo týkajú študenta a ktoré vedie vzdelávacia inštitúcia alebo strana konajúca v jej mene, ako sú známky, prepisy, zoznamy tried, rozvrhy študentov, identifikačné kódy študentov, finančné informácie o študentoch alebo disciplinárne záznamy študentov.

  Zhromaždené: Nie.

 • Kategória K: Závery vyvodené z iných osobných informácií.

  Príklady: Profil odrážajúci preferencie, charakteristiky, psychologické trendy, predispozície, správanie, postoje, inteligenciu, schopnosti a nadanie osoby.

  Zhromaždené: Nie.

Podľa CCPA osobné informácie nezahŕňajú:

 • Verejne dostupné informácie z vládnych záznamov
 • Deidentifikované alebo súhrnné informácie o spotrebiteľoch
 • Informácie vylúčené z rozsahu pôsobnosti CCPA, ako napr:
  • Zdravotné alebo lekárske informácie, na ktoré sa vzťahuje zákon o prenosnosti a zodpovednosti za zdravotné poistenie z roku 1996 (HIPAA) a kalifornský zákon o dôvernosti lekárskych informácií (CMIA) alebo údaje z klinických skúšok
  • Osobné informácie, na ktoré sa vzťahujú určité sektorové zákony o ochrane súkromia vrátane zákona o spravodlivom vykazovaní úverov (Fair Credit Reporting Act - FRCA), zákona Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) alebo kalifornského zákona o ochrane súkromia finančných informácií (California Financial Information Privacy Act - FIPA) a zákona o ochrane súkromia vodičov z roku 1994

Zdroje osobných informácií

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov získavame z nasledujúcich kategórií zdrojov:

 • Priamo od vás. Napríklad z formulárov, ktoré vyplníte v našej Službe, z preferencií, ktoré vyjadríte alebo poskytnete prostredníctvom našej Služby, alebo z vašich nákupov v našej Službe.
 • Nepriamo od vás. Napríklad z pozorovania Vašej činnosti v našej službe.
 • Automaticky od vás. Napríklad prostredníctvom súborov cookie, ktoré my alebo naši poskytovatelia služieb nastavíme vo vašom zariadení, keď sa pohybujete v našej službe.
 • Od poskytovateľov služieb. Napríklad od dodávateľov tretích strán na monitorovanie a analýzu používania našej Služby, od dodávateľov tretích strán na poskytovanie cielenej reklamy pre Vás, od dodávateľov tretích strán na spracovanie platieb alebo od iných dodávateľov tretích strán, ktorých využívame na poskytovanie Služby pre Vás.

Používanie osobných údajov na obchodné alebo komerčné účely

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť alebo zverejniť na "obchodné účely" alebo "komerčné účely" (ako sú definované podľa CCPA), ktoré môžu zahŕňať nasledujúce príklady:

 • Na prevádzkovanie našej Služby a poskytovanie našich Služieb.
 • Poskytnúť vám podporu a reagovať na vaše otázky vrátane vyšetrovania a riešenia vašich problémov a monitorovania a zlepšovania našej Služby.
 • Na splnenie alebo splnenie dôvodu, pre ktorý ste poskytli informácie. Ak napríklad poskytnete svoje kontaktné údaje, aby ste položili otázku týkajúcu sa našej Služby, použijeme tieto osobné údaje na zodpovedanie Vašej otázky. Ak poskytnete svoje osobné údaje na nákup produktu alebo služby, použijeme tieto údaje na spracovanie Vašej platby a uľahčenie doručenia.
 • Na reakciu na žiadosti orgánov činných v trestnom konaní a v súlade s platnými zákonmi, súdnymi príkazmi alebo vládnymi nariadeniami.
 • Tak, ako vám bolo popísané pri zhromažďovaní vašich osobných údajov alebo ako je inak stanovené v CCPA.
 • Na interné administratívne a audítorské účely.
 • Na odhaľovanie bezpečnostných incidentov a ochranu pred zlomyseľnou, podvodnou, podvodnou alebo nezákonnou činnosťou, v prípade potreby aj na stíhanie osôb zodpovedných za takéto činnosti.

Upozorňujeme, že uvedené príklady sú ilustratívne a nie sú vyčerpávajúce. Podrobnejšie informácie o tom, ako tieto informácie používame, nájdete v časti "Používanie vašich osobných údajov".

Ak sa rozhodneme zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov alebo používať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, na podstatne odlišné, nesúvisiace alebo nezlučiteľné účely, aktualizujeme tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Zverejňovanie osobných údajov na obchodné alebo komerčné účely

Môžeme používať alebo zverejňovať a v posledných dvanástich (12) mesiacoch sme mohli používať alebo zverejňovať nasledujúce kategórie osobných údajov na obchodné alebo komerčné účely:

 • Kategória A: Identifikátory
 • Kategória B: Kategórie osobných údajov uvedené v kalifornskom zákone o záznamoch o zákazníkoch (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategória D: Obchodné informácie
 • Kategória F: Internet alebo iné podobné sieťové aktivity

Upozorňujeme, že uvedené kategórie sú kategórie definované v zákone CCPA. Neznamená to, že všetky príklady osobných informácií z danej kategórie boli skutočne zverejnené, ale odráža to naše presvedčenie v dobrej viere, že niektoré z týchto informácií z príslušnej kategórie môžu byť a mohli byť zverejnené.

Keď osobné údaje zverejňujeme na podnikateľský alebo obchodný účel, uzatvárame zmluvu, v ktorej sa opisuje účel a vyžaduje sa, aby príjemca zachovával dôvernosť týchto osobných údajov a nepoužíval ich na iné účely ako na plnenie zmluvy.

Predaj osobných údajov

Ako je definované v CCPA, "predaj" a "predaj" znamená predaj, prenájom, uvoľnenie, zverejnenie, šírenie, sprístupnenie, prenos alebo iné ústne, písomné alebo elektronické či iné oznámenie osobných údajov spotrebiteľa podnikom tretej strane za hodnotnú protihodnotu. To znamená, že sme za zdieľanie osobných údajov mohli získať nejakú výhodu, nie však nevyhnutne peňažnú.

Upozorňujeme, že kategórie uvedené nižšie sú kategórie definované v zákone CCPA. Neznamená to, že všetky príklady danej kategórie osobných údajov boli skutočne predané, ale vyjadruje to naše presvedčenie v dobrej viere, že podľa našich najlepších vedomostí niektoré z týchto informácií z príslušnej kategórie môžu byť a mohli byť zdieľané za hodnotnú protihodnotu.

Môžeme predávať a možno sme predali za posledných dvanásť (12) mesiacov nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kategória A: Identifikátory
 • Kategória B: Kategórie osobných údajov uvedené v kalifornskom zákone o záznamoch o zákazníkoch (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategória D: Obchodné informácie
 • Kategória F: Internet alebo iné podobné sieťové aktivity

Zdieľanie osobných informácií

Vaše osobné údaje uvedené vo vyššie uvedených kategóriách môžeme zdieľať s týmito kategóriami tretích strán:

 • Poskytovatelia služieb
 • Spracovatelia platieb
 • Naše pridružené spoločnosti
 • Naši obchodní partneri
 • Predajcovia tretích strán, ktorým nás Vy alebo Vaši zástupcovia splnomocníte na poskytnutie Vašich osobných údajov v súvislosti s produktmi alebo službami, ktoré Vám poskytujeme

Predaj osobných údajov maloletých osôb mladších ako 16 rokov

Prostredníctvom našich služieb vedome nezhromažďujeme osobné údaje od neplnoletých osôb mladších ako 16 rokov, hoci niektoré webové stránky tretích strán, na ktoré odkazujeme, tak môžu robiť. Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a odporúčame rodičom a zákonným zástupcom, aby sledovali používanie internetu svojimi deťmi a poučili svoje deti, aby nikdy neposkytovali informácie na iných webových stránkach bez ich súhlasu.

Nepredávame osobné údaje Spotrebiteľov, o ktorých v skutočnosti vieme, že majú menej ako 16 rokov, pokiaľ nedostaneme súhlasné povolenie ("právo na súhlas") buď od Spotrebiteľa, ktorý má od 13 do 16 rokov, alebo od rodiča alebo zákonného zástupcu Spotrebiteľa mladšieho ako 13 rokov. Spotrebitelia, ktorí súhlasia s predajom osobných údajov, môžu kedykoľvek odmietnuť budúci predaj. Ak chcete uplatniť právo na odhlásenie, môžete nám (alebo váš oprávnený zástupca) zaslať žiadosť tak, že nás kontaktujete.

Ak máte dôvod domnievať sa, že nám osobné údaje poskytlo dieťa mladšie ako 13 rokov (alebo 16 rokov), kontaktujte nás s dostatočnými podrobnosťami, aby sme mohli tieto údaje vymazať.

Vaše práva podľa CCPA

Zákon CCPA poskytuje obyvateľom Kalifornie osobitné práva týkajúce sa ich osobných údajov. Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte nasledujúce práva:

 • Právo na oznámenie. Máte právo na oznámenie, ktoré kategórie osobných údajov sa zhromažďujú a na aké účely sa osobné údaje používajú.
 • Právo požadovať. Podľa zákona CCPA máte právo požadovať, aby sme vám poskytli informácie o našom zhromažďovaní, používaní, predaji, zverejňovaní na obchodné účely a zdieľaní osobných údajov. Po prijatí a potvrdení Vašej žiadosti Vám poskytneme informácie:
  • Kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili
  • Kategórie zdrojov osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili
  • Náš obchodný alebo komerčný účel zhromažďovania alebo predaja týchto osobných údajov
  • Kategórie tretích strán, s ktorými zdieľame tieto osobné údaje
  • Konkrétne osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili
  • Ak sme predali Vaše osobné údaje alebo sme Vaše osobné údaje zverejnili na obchodné účely, oznámime Vám to:
   • Kategórie predaných kategórií osobných údajov
   • Kategórie kategórií zverejnených osobných údajov
 • Právo odmietnuť predaj osobných údajov (opt-out). Máte právo nám nariadiť, aby sme nepredávali Vaše osobné údaje. Ak chcete podať žiadosť o odhlásenie, kontaktujte Nás.
 • Právo na vymazanie osobných údajov. Máte právo požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov s určitými výnimkami. Po prijatí a potvrdení Vašej žiadosti vymažeme (a nariadime našim poskytovateľom služieb, aby vymazali) Vaše osobné údaje z našich záznamov, pokiaľ sa neuplatní výnimka. Vašu žiadosť o vymazanie môžeme zamietnuť, ak je ponechanie informácií potrebné pre Nás alebo Našich poskytovateľov služieb na:
  • Dokončiť transakciu, na ktorú sme zhromaždili osobné údaje, poskytnúť tovar alebo službu, ktorú ste požadovali, vykonať kroky, ktoré sa odôvodnene predpokladajú v rámci nášho prebiehajúceho obchodného vzťahu s Vami, alebo inak plniť našu zmluvu s Vami.
  • Odhaľovať bezpečnostné incidenty, chrániť pred zlomyseľnou, podvodnou, podvodnou alebo nezákonnou činnosťou alebo stíhať osoby zodpovedné za takéto činnosti.
  • Odlaďovať produkty s cieľom identifikovať a opraviť chyby, ktoré narúšajú existujúcu zamýšľanú funkčnosť.
  • Uplatňovať slobodu prejavu, zabezpečiť právo iného spotrebiteľa na uplatnenie jeho práva na slobodu prejavu alebo uplatniť iné právo stanovené zákonom.
  • Dodržiavať kalifornský zákon o ochrane súkromia v oblasti elektronických komunikácií (Cal. Penal Code § 1546 a nasl.).
  • Zapojiť sa do verejného alebo recenzovaného vedeckého, historického alebo štatistického výskumu vo verejnom záujme, ktorý dodržiava všetky ostatné platné etické zákony a zákony o ochrane osobných údajov, ak vymazanie informácií môže pravdepodobne znemožniť alebo vážne narušiť dosiahnutie výsledkov výskumu, ak ste predtým poskytli informovaný súhlas.
  • Umožniť výlučne interné použitie, ktoré je primerane zosúladené s očakávaniami spotrebiteľov na základe Vášho vzťahu s nami.
  • Dodržiavať zákonnú povinnosť.
  • Umožniť iné interné a zákonné použitie týchto informácií, ktoré je v súlade s kontextom, v ktorom ste ich poskytli.
 • Právo nebyť diskriminovaný. Máte právo nebyť diskriminovaný za uplatňovanie ktoréhokoľvek z Vašich spotrebiteľských práv vrátane:
  • Odmietnutie tovaru alebo služieb
  • Účtovanie rozdielnych cien alebo sadzieb za tovar alebo služby vrátane využívania zliav alebo iných výhod alebo ukladania sankcií
  • Poskytovanie inej úrovne alebo kvality tovaru alebo služieb pre vás
  • Navrhovanie, že dostanete inú cenu alebo sadzbu za tovar alebo služby alebo inú úroveň alebo kvalitu tovaru alebo služieb

Uplatňovanie Vašich práv na ochranu údajov CCPA

Ak chcete uplatniť akékoľvek svoje práva podľa CCPA a ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás kontaktovať:

Overiteľnú žiadosť týkajúcu sa Vašich osobných údajov môžete podať len Vy alebo osoba registrovaná u kalifornského štátneho tajomníka, ktorú splnomocníte konať vo Vašom mene.

Vaša žiadosť adresovaná Nám musí:

 • Poskytnúť dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, že ste osoba, o ktorej sme zhromaždili osobné údaje, alebo oprávnený zástupca
 • Opísať Vašu žiadosť s dostatočnými podrobnosťami, ktoré nám umožnia ju správne pochopiť, vyhodnotiť a odpovedať na ňu

Na Vašu žiadosť nemôžeme odpovedať ani Vám poskytnúť požadované informácie, ak nemôžeme:

 • Overiť Vašu totožnosť alebo oprávnenie podať žiadosť
 • A potvrdiť, že sa osobné informácie týkajú Vašej osoby

Požadované informácie zverejníme a poskytneme bezplatne do 45 dní od prijatia Vašej overiteľnej žiadosti. Lehota na poskytnutie požadovaných informácií sa môže raz predĺžiť o ďalších 45 dní, ak je to odôvodnene potrebné a po predchádzajúcom upozornení.

Všetky nami poskytnuté informácie sa budú týkať len 12-mesačného obdobia, ktoré predchádzalo prijatiu overiteľnej žiadosti.

V prípade žiadostí o prenosnosť údajov vyberieme na poskytnutie Vašich osobných údajov formát, ktorý je ľahko použiteľný a mal by Vám umožniť bezproblémový prenos informácií z jedného subjektu do iného subjektu.

Nepredávajte moje osobné údaje

Máte právo odmietnuť predaj Vašich osobných údajov. Keď od Vás dostaneme a potvrdíme overiteľnú žiadosť spotrebiteľa, prestaneme predávať Vaše osobné údaje. Ak chcete uplatniť svoje právo na odhlásenie, kontaktujte nás.

Poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme (napríklad naši analytickí alebo reklamní partneri), môžu v Službe používať technológie, ktoré predávajú osobné údaje v zmysle zákona CCPA. Ak chcete odmietnuť používanie Vašich osobných údajov na účely záujmovej reklamy a týchto potenciálnych predajov, ako sú definované v zákone CCPA, môžete tak urobiť podľa nižšie uvedených pokynov.

Upozorňujeme, že akékoľvek odhlásenie je špecifické pre prehliadač, ktorý používate. Môže byť potrebné, aby ste sa odhlásili v každom prehliadači, ktorý používate.

Webová lokalita

Odhlásiť sa z prijímania reklám, ktoré sú personalizované, ako ich zobrazujú naši poskytovatelia služieb, môžete podľa našich pokynov uvedených v službe:

V rámci opt-out sa do vášho počítača umiestni súbor cookie, ktorý je jedinečný pre prehliadač, ktorý používate na odhlásenie. Ak zmeníte prehliadač alebo vymažete súbory cookie uložené vaším prehliadačom, budete sa musieť znova odhlásiť.

Mobilné zariadenia

Vaše mobilné zariadenie Vám môže poskytnúť možnosť odmietnuť používanie informácií o aplikáciách, ktoré používate, s cieľom zobrazovať Vám reklamy, ktoré sú zamerané na Vaše záujmy:

 • "Odhlásiť sa z reklám založených na záujmoch" alebo "Odhlásiť sa z personalizácie reklám" na zariadeniach so systémom Android
 • "Obmedziť sledovanie reklám" na zariadeniach so systémom iOS

Zhromažďovanie informácií o polohe z Vášho mobilného zariadenia môžete zastaviť aj zmenou nastavení vo Vašom mobilnom zariadení.

zásady "Nesledovania" podľa požiadaviek kalifornského zákona o ochrane súkromia na internete (CalOPPA)

Naša služba nereaguje na signály Do Not Track.

Niektoré webové stránky tretích strán však sledujú Vaše aktivity pri prehliadaní. Ak navštevujete takéto webové stránky, môžete si vo svojom webovom prehliadači nastaviť preferencie, aby ste webové stránky informovali, že nechcete byť sledovaní. Funkciu DNT môžete povoliť alebo zakázať tak, že navštívite stránku predvolieb alebo nastavení Vášho webového prehliadača.

Ochrana osobných údajov detí

Naša služba neoslovuje osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili Osobné údaje od osoby mladšej ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z Našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ pre spracovanie Vašich údajov a Vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto údajov vyžadovať súhlas Vášho rodiča.

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii (kalifornský zákon Shine the Light)

Podľa kalifornského občianskeho zákonníka, oddielu 1798 (kalifornský zákon Shine the Light), môžu obyvatelia Kalifornie, ktorí s nami majú nadviazaný obchodný vzťah, raz ročne požiadať o informácie o zdieľaní svojich osobných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu tretích strán.

Ak chcete požiadať o ďalšie informácie podľa kalifornského zákona Shine the Light a ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Kalifornské práva na ochranu osobných údajov pre maloletých používateľov (kalifornský zákonník o podnikaní a povolaniach, oddiel 22581)

Kalifornský zákonník o podnikaní a profesiách, oddiel 22581, umožňuje obyvateľom Kalifornie mladším ako 18 rokov, ktorí sú registrovanými používateľmi online stránok, služieb alebo aplikácií, požiadať o odstránenie obsahu alebo informácií, ktoré verejne zverejnili, a dosiahnuť ich odstránenie.

Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov a ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uviesť e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom.

Uvedomte si, že Vaša žiadosť nezaručuje úplné alebo komplexné odstránenie obsahu alebo informácií zverejnených online a že zákon nemusí za určitých okolností umožňovať alebo vyžadovať ich odstránenie.

Odkazy na iné webové lokality

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás o tom budeme informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia v Našej službe a aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov, či nedošlo k nejakým zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na tejto stránke.

Produkt bol pridaný do obľúbených
Produkty pridaný do porovnania