×

Poslední aktualizace: Prosinec 8, 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání Služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.
 • Podnik pro účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) označuje Společnost jako právnickou osobu, která shromažďuje osobní údaje spotřebitelů a určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů nebo jejímž jménem jsou tyto údaje shromažďovány a která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů, která podniká ve státě Kalifornie.

 • Společnost (v těchto Zásadách používání souborů cookie označovaná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") označuje Exclusive Pen, s. r. o., Račianska 11, 831 02, Bratislava. Pro účely GDPR je Společnost správcem osobních údajů.

 • Spotřebitelem se pro účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) rozumí fyzická osoba, která má bydliště v Kalifornii. Rezidentem, jak je definován v zákoně, se rozumí (1) každá fyzická osoba, která se nachází v USA za jiným než dočasným nebo přechodným účelem, a (2) každá fyzická osoba s bydlištěm v USA, která se nachází mimo USA za dočasným nebo přechodným účelem.

 • Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.

 • Země se týká: Slovensko

 • Správcem údajů se pro účely GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) rozumí Společnost jako právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 • Zařízením se rozumí jakékoli zařízení, které může přistupovat ke Službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

 • Do Not Track (DNT) je koncept, který prosazují regulační orgány USA, zejména Federální obchodní komise USA (FTC), aby internetový průmysl vyvinul a zavedl mechanismus umožňující uživatelům internetu kontrolovat sledování jejich online aktivit na webových stránkách.

 • Facebook Fan Page je veřejný profil s názvem ExclusivePen.eu vytvořený speciálně Společností na sociální síti Facebook, přístupný z adresy https://www.facebook.com/ExclusivePen.eu

 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

  Pro účely GDPR se osobními údaji rozumí jakékoli informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

  Pro účely zákona o ochraně osobních údajů se Osobními údaji rozumí jakékoli informace, které Vás identifikují, týkají se Vás, popisují Vás nebo je lze s Vámi spojit, nebo by mohly být s Vámi přímo či nepřímo rozumně spojeny.

 • Prodejem se pro účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) rozumí prodej, pronájem, uvolnění, zveřejnění, šíření, zpřístupnění, převod nebo jiné ústní, písemné nebo elektronické či jiné sdělení osobních údajů spotřebitele jinému podniku nebo třetí straně za peněžní nebo jinou hodnotnou protihodnotu.

 • Služba se vztahuje na Webové stránky.

 • Poskytovatelem služby se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Jedná se o společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby. Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

 • Služba sociálních médií třetí strany označuje jakoukoli webovou stránku nebo jakoukoli webovou stránku sociální sítě, prostřednictvím které se Uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet za účelem používání Služby.

 • Údaji o používání se rozumí automaticky shromážděné údaje, které jsou buď generovány používáním Služby, nebo pocházejí ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

 • Webová stránka odkazuje na stránky ExclusivePen.eu, které jsou přístupné z adresy https://www.facebook.com/ExclusivePen.eu

 • Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

  Podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako subjekt údajů nebo jako uživatel, protože jste fyzická osoba, která Službu používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mailovou adresu

 • Jméno a příjmení

 • Telefonní číslo

 • Adresa, stát, provincie, PSČ/poštovní směrovací číslo, město

 • Informace o bankovním účtu za účelem platby za produkty a/nebo služby v rámci služby

 • Údaje o používání

Když platíte za produkt a/nebo službu bankovním převodem, můžeme vás požádat o poskytnutí údajů pro usnadnění této transakce a ověření vaší totožnosti. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat:

 • Datum narození
 • Cestovní pas nebo občanský průkaz
 • Výpis z bankovní karty
 • Jiné informace, které Vás spojují s adresou

Údaje o používání

Údaje o používání jsou shromažďovány automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes mobilní zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor Vašeho mobilního zařízení, IP adresu Vašeho mobilního zařízení, Váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran

Společnost vám umožňuje vytvořit si účet a přihlásit se k používání Služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Pokud se rozhodnete zaregistrovat se prostřednictvím Služby sociálních médií třetí strany nebo nám jinak poskytnout přístup k této službě, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již spojeny s vaším účtem Služby sociálních médií třetí strany, jako je vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše aktivity nebo seznam kontaktů spojených s tímto účtem.

Můžete mít také možnost sdílet se společností další informace prostřednictvím účtu služby sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace a osobní údaje během registrace nebo jinak, dáváte tím Společnosti svolení k jejich použití, sdílení a ukládání způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný ve Vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však Soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory Cookies odmítal, může naše Služba soubory Cookies používat.
 • Flash Cookies. Některé funkce naší Služby mohou používat místní uložené objekty (neboli Flash Cookies) ke shromažďování a ukládání informací o Vašich preferencích nebo Vaší aktivitě v naší Službě. Soubory Flash Cookies nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče jako soubory Cookies prohlížeče. Další informace o tom, jak můžete odstranit soubory Flash Cookies, naleznete v části "Kde mohu změnit nastavení pro zakázání nebo odstranění lokálních sdílených objektů?", která je k dispozici na adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webové majáky. Některé sekce naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové signály (označované také jako clear gifs, pixelové značky a jednopixelové gify), které Společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili nebo otevřeli e-mail, a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání oblíbenosti určité sekce a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč. Více informací o souborech cookie naleznete zde: Soubory cookie podle generátoru TermsFeed.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné / nezbytné soubory cookie

  Typ: Soubory cookie relace

  Spravuje: Us

  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.

 • Zásady používání souborů cookie / oznámení o přijetí souborů cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravuje: Česká republika

  Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

 • Funkční soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravuje:

  Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo předvolbu jazyka. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference při každém použití Webových stránek.

 • Sledovací a výkonnostní soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravuje: Třetí strany

  Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o návštěvnosti webových stránek a o tom, jak uživatelé webové stránky používají. Informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie vás mohou přímo či nepřímo identifikovat jako individuálního návštěvníka. Je tomu tak proto, že shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na Webové stránky. Tyto soubory cookie můžeme také používat k testování nových stránek, funkcí nebo nových funkcí Webových stránek, abychom zjistili, jak na ně naši uživatelé reagují.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat Osobní údaje pro následující účely:

 • Kposkytování a údržbě našich služeb, včetně monitorování využívání našich služeb.
 • Kesprávě vašeho účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté Osobní údaje Vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou Vám jako registrovanému uživateli k dispozici.
 • Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.
 • Za účelem kontaktování Vás: Kontaktovat Vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení souvisejících s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.
 • Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.
 • Ke správě Vašich požadavků: Abychom mohli vyřizovat a spravovat Vaše požadavky, které jste nám zaslali.
 • Kdoručování cílené reklamy na Vaši adresu: Vaše údaje můžeme použít k vývoji a zobrazování obsahu a reklamy (a ke spolupráci s dodavateli třetích stran, kteří tak činí) přizpůsobené Vašim zájmům a/nebo poloze a k měření její účinnosti.
 • K obchodním převodům: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech Našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i Námi uchovávané osobní údaje o uživatelích našich služeb.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli monitorovat a analyzovat používání naší služby, inzerovat vám na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši službu, zpracovávat platby a kontaktovat vás.
 • Pro obchodní převody: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
 • S přidruženými společnostmi: V takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s Našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, mohou tyto informace vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny mimo. Pokud komunikujete s ostatními uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, Vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět Vaše jméno, profil, fotografie a popis Vaší činnosti. Stejně tak si ostatní uživatelé budou moci prohlédnout popisy Vaší činnosti, komunikovat s Vámi a prohlížet si Váš profil.
 • S Vaším souhlasem: S Vaším souhlasem můžeme Vaše osobní údaje zveřejnit za jakýmkoli jiným účelem.

Uchovávání Vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů a uchovávány v počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje Váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se Společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být Vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou Vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, Vás na to upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Další právní požadavky

Společnost může Vaše Osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že je to nezbytné pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • Chránit a hájit práva nebo majetek Společnosti
 • Zabránit nebo vyšetřit možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Chránit před právní odpovědností

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro Nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb, které využíváme, mohou mít přístup k Vašim Osobním údajům. Tito dodavatelé třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a předávají informace o Vaší aktivitě v Naší službě v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů.

Analytické služby

K monitorování a analýze používání naší Služby můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran.

 • Google Analytics

  Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a zaznamenává návštěvnost webových stránek. Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami společnosti Google. Společnost Google může shromážděné údaje používat ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

  Zpřístupnění vaší aktivity na Službě službě Google Analytics můžete odmítnout instalací doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics. Tento doplněk zabrání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), aby sdílel informace o aktivitě návštěv se službou Google Analytics.

  Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https: //policies.google.com/privacy

 • Hotjar

  Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na adrese https://www.hotjar.com/privacy/

E-mailový marketing

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit ze zasílání jakýchkoli nebo všech těchto sdělení od Nás, a to tak, že použijete odkaz nebo pokyny pro odhlášení uvedené v jakémkoli námi zaslaném e-mailu nebo nás kontaktujete.

Ke správě a zasílání e-mailů Vám můžeme využívat poskytovatele služeb e-mailového marketingu.

 • Mailchimp

  Mailchimp je služba pro zasílání e-mailových marketingových zpráv poskytovaná společností The Rocket Science Group LLC.

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mailchimp naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 • PrestaShop

  Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na adrese https://www.prestashop.com/en/privacy-policy

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě můžeme ke zpracování plateb využívat služby třetích stran (např. zpracovatele plateb).

Údaje o vaší platební kartě neukládáme ani neshromažďujeme. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž používání Vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Když použijete naši službu k zaplacení produktu a/nebo služby bankovním převodem, můžeme vás požádat o poskytnutí informací k usnadnění této transakce a k ověření vaší totožnosti.

Behaviorální remarketing

Společnost používá služby remarketingu, aby Vám poskytovala reklamu poté, co jste navštívili naši Službu nebo jste k ní přistoupili. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie a jiné technologie, které nám pomáhají rozpoznat Vaše zařízení a pochopit, jak používáte naši Službu, abychom mohli vylepšit naši Službu tak, aby odrážela Vaše zájmy, a zobrazovat Vám reklamy, které by Vás mohly více zajímat.

Tito dodavatelé třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a předávají informace o Vaší aktivitě v naší službě v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů a aby nám umožnili:

 • Měřit a analyzovat návštěvnost a aktivitu při prohlížení Naší služby
 • Zobrazovat Vám na webových stránkách nebo v aplikacích třetích stran reklamy na naše produkty a/nebo služby
 • Měřit a analyzovat výkonnost Našich reklamních kampaní

Někteří z těchto dodavatelů třetích stran mohou používat technologie bez souborů cookie, které nemusí být ovlivněny nastavením prohlížeče, které blokuje soubory cookie. Váš prohlížeč nemusí umožňovat blokování takových technologií. Následující nástroje třetích stran můžete použít k odmítnutí shromažďování a používání informací pro účely zobrazování zájmově orientované reklamy:

Veškerou personalizovanou reklamu můžete odmítnout zapnutím funkcí ochrany osobních údajů ve vašem mobilním zařízení, jako je například funkce Omezit sledování reklam (iOS) a Odhlásit se od personalizace reklam (Android). Další informace naleznete v systému nápovědy vašeho mobilního zařízení.

S těmito dodavateli třetích stran můžeme sdílet informace, jako jsou hashované e-mailové adresy (pokud jsou k dispozici) nebo jiné online identifikátory shromážděné v rámci naší služby. To umožňuje Našim dodavatelům třetích stran rozpoznávat a poskytovat vám reklamy na různých zařízeních a v různých prohlížečích. Další informace o technologiích používaných těmito dodavateli třetích stran a jejich možnostech pro různá zařízení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů každého z níže uvedených dodavatelů.

Dodavatelé třetích stran, které používáme, jsou:

 • Google Ads (AdWords)

  Službu remarketingu Google Ads (AdWords) poskytuje společnost Google Inc.

  Službu Google Analytics pro zobrazovací reklamu můžete odhlásit a přizpůsobit si reklamy v síti Google Display Network na stránce Nastavení reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

  Společnost Google také doporučuje nainstalovat si do webového prohlížeče doplněk Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on poskytuje návštěvníkům možnost zabránit shromažďování a používání jejich údajů službou Google Analytics.

  Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

 • Remarketing reklam Bing

  Službu remarketingu Bing Ads poskytuje společnost Microsoft Inc.

  Odhlášení od zájmových reklam Bing Ads můžete provést podle jejich pokynů: https: //advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

  Další informace o postupech a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

 • Twitter

  Službu remarketingu Twitteru poskytuje společnost Twitter Inc.

  Od zájmových reklam společnosti Twitter se můžete odhlásit podle jejich pokynů: https: //support.twitter.com/articles/20170405

  Další informace o postupech a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy

 • Facebook

  Službu remarketingu na Facebooku poskytuje společnost Facebook Inc.

  Více informací o zájmově orientované reklamě společnosti Facebook se dozvíte na této stránce: https://www.facebook.com/help/516147308587266

  Chcete-li se odhlásit z reklamy založené na zájmech společnosti Facebook, postupujte podle těchto pokynů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Společnost Facebook dodržuje samoregulační zásady pro reklamu zaměřenou na chování na internetu, které stanovila organizace Digital Advertising Alliance. Odhlásit se od Facebooku a dalších zúčastněných společností můžete také prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadě http://youradchoices.ca/ nebo European Interactive Digital Advertising Alliance v Evropě http://www.youronlinechoices.eu/, případně se můžete odhlásit pomocí nastavení svého mobilního zařízení.

  Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Pinterest

  Službu remarketingu Pinterest poskytuje společnost Pinterest Inc.

  Z reklam založených na zájmech společnosti Pinterest se můžete odhlásit zapnutím funkce "Nesledovat" ve svém webovém prohlížeči nebo podle pokynů společnosti Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

  Další informace o postupech a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest získáte na stránce Zásady ochrany osobních údajů: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas: Udělili jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy: Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi a/nebo pro případné předsmluvní závazky.
 • Právní povinnosti: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje.
 • Životně důležité zájmy: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby.
 • Veřejné zájmy: Zpracování Osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.

V každém případě Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje dodržovat důvěrnost Vašich osobních údajů a zaručit Vám možnost uplatnění Vašich práv.

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud se nacházíte v EU, máte právo na:

 • Požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Právo na přístup k informacím, které o Vás máme, na jejich aktualizaci nebo vymazání. Kdykoli je to možné, můžete získat přístup k Vašim Osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich vymazání přímo v sekci nastavení Vašeho účtu. Pokud nejste schopni tyto úkony provést sami, kontaktujte Nás, abychom Vám pomohli. To Vám také umožní získat kopii Osobních údajů, které o Vás uchováváme.
 • Požádat o opravu Osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na opravu neúplných nebo nepřesných údajů, které o Vás máme.
 • Vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů. Toto právo existuje, pokud se opíráme o oprávněný zájem jako právní základ pro Naše zpracování a existuje něco o Vaší konkrétní situaci, co Vás vede k tomu, že chcete vznést námitku proti našemu zpracování Vašich Osobních údajů na tomto základě. Právo vznést námitku máte také v případě, že Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o vymazání Vašich Osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění Osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali.
 • Požádat o přenos Vašich Osobních údajů. Poskytneme Vám nebo Vámi zvolené třetí straně Vaše Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s použitím svých osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým specifickým funkcím Služby.

Uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů podle GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že Vás můžeme požádat o ověření Vaší totožnosti předtím, než na tyto žádosti odpovíme. Pokud podáte žádost, budeme se snažit Vám odpovědět co nejdříve.

Máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na Naše shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Další informace získáte, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v EHP.

Stránka fanoušků na Facebooku

Správce údajů pro stránku Facebook Fan Page

Společnost je správcem Vašich osobních údajů shromážděných při používání Služby. Jako provozovatel stránky Facebook Fan Page https://www.facebook.com/ExclusivePen.eu jsou Společnost a provozovatel sociální sítě Facebook společnými správci.

Společnost uzavřela se společností Facebook smlouvy, které mimo jiné definují podmínky používání Facebook Fan Page. Tyto podmínky vycházejí převážně z podmínek služby Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Další informace o tom, jak Facebook spravuje Osobní údaje, naleznete na stránkách Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/policy.php nebo se na Facebook obraťte online, případně poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké.

Facebook Insights

V souvislosti s provozem fanouškovské stránky na Facebooku a na základě GDPR používáme funkci Facebook Insights, abychom získali anonymizované statistické údaje o Našich uživatelích.

Za tímto účelem Facebook umístí na zařízení uživatele, který navštíví Naši fanouškovskou stránku na Facebooku, soubor cookie. Každý Cookie obsahuje jedinečný identifikační kód a zůstává aktivní po dobu dvou let, s výjimkou případů, kdy je před uplynutím této doby vymazán.

Facebook přijímá, zaznamenává a zpracovává informace uložené v souboru Cookie, zejména když uživatel navštíví služby Facebooku, služby, které poskytují ostatní členové naší fanouškovské stránky na Facebooku, a služby jiných společností, které využívají služby Facebooku.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ochrana osobních údajů CCPA

Tato část oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Kalifornie doplňuje informace obsažené v našich Zásadách ochrany osobních údajů a platí výhradně pro všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které mají bydliště ve státě Kalifornie.

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Shromažďujeme informace, které identifikují, vztahují se k určitému spotřebiteli nebo zařízení, popisují je, odkazují na ně, lze je s nimi spojit nebo by je bylo možné přímo či nepřímo spojit. Níže je uveden seznam kategorií osobních údajů, které můžeme shromažďovat nebo které mohly být shromážděny od obyvatel Kalifornie během posledních dvanácti (12) měsíců.

Vezměte prosím na vědomí, že kategorie a příklady uvedené v níže uvedeném seznamu jsou kategorie definované v zákoně CCPA. To neznamená, že všechny příklady dané kategorie osobních údajů byly skutečně shromážděny, ale odráží to naše přesvědčení v dobré víře, že některé z těchto informací z příslušné kategorie mohou být a mohly být shromážděny. Například některé kategorie osobních údajů by byly shromažďovány pouze v případě, že byste nám takové osobní údaje poskytli přímo.

 • Kategorie A: Identifikační údaje.

  Příklady: Identifikátory, které se používají pro identifikaci osob, a které se používají pro identifikaci osob: Skutečné jméno, přezdívka, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu, číslo řidičského průkazu, číslo pasu nebo jiné podobné identifikátory.

  Shromažďované údaje: Ano.

 • Kategorie B: Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském zákoně o záznamech zákazníků (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Příklady: Jméno, podpis, číslo sociálního pojištění, fyzické charakteristiky nebo popis, adresa, telefonní číslo, číslo pasu, číslo řidičského průkazu nebo státní identifikační karty, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jakékoli jiné finanční informace, zdravotní informace nebo informace o zdravotním pojištění. Některé osobní údaje zahrnuté do této kategorie se mohou překrývat s jinými kategoriemi.

  Shromažďované údaje: Ano.

 • Kategorie C: Chráněné klasifikační znaky podle kalifornských nebo federálních zákonů.

  Příklady: Věk (40 let a více), rasa, barva pleti, původ, národnost, občanství, náboženství nebo vyznání, rodinný stav, zdravotní stav, tělesné nebo duševní postižení, pohlaví (včetně pohlaví, pohlavní identity, vyjádření pohlaví, těhotenství nebo porodu a souvisejících zdravotních stavů), sexuální orientace, status veterána nebo vojáka, genetické informace (včetně rodinných genetických informací).

  Shromažďované údaje: Ne.

 • Kategorie D: Obchodní informace.

  Příklady: Záznamy a historie zakoupených nebo zvažovaných produktů nebo služeb.

  Shromažďuje se: Ano.

 • Kategorie E: Biometrické informace.

  Příklady: Genetické, fyziologické, behaviorální a biologické charakteristiky nebo vzorce činnosti používané k získání šablony nebo jiného identifikátoru nebo identifikačních informací, jako jsou otisky prstů, otisky obličeje a hlasu, skeny oční duhovky nebo sítnice, stisky kláves, chůze nebo jiné fyzické vzorce a údaje o spánku, zdraví nebo cvičení.

  Shromážděné údaje: Ne.

 • Kategorie F: Internetové nebo jiné podobné síťové aktivity.

  Příklady: Interakce s naší službou nebo reklamou.

  Shromažďováno: Ano.

 • Kategorie G: Geolokační údaje.

  Příklady: Přibližná fyzická poloha.

  Shromažďuje se: Ne.

 • Kategorie H: Smyslové údaje.

  Příklady: Zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné informace.

  Shromažďuje se: Ne.

 • Kategorie I: Informace týkající se profese nebo zaměstnání.

  Příklady: Současná nebo minulá pracovní historie nebo hodnocení výkonnosti.

  Shromažďuje se: Ne.

 • Kategorie J: Neveřejné informace o vzdělávání (podle zákona o rodinných právech na vzdělávání a ochraně soukromí (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

  Příklady: Záznamy o vzdělávání, které se přímo týkají studenta, vedené vzdělávací institucí nebo stranou jednající jejím jménem, jako jsou známky, výpisy, seznamy tříd, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, finanční informace o studentech nebo disciplinární záznamy studentů.

  Shromážděné: Ne.

 • Kategorie K: Závěry vyvozené z jiných osobních údajů.

  Příklady: Profil odrážející preference, charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a vlohy osoby.

  Shromažďuje se: - údaje o schopnostech a dovednostech, - údaje o schopnostech a dovednostech: Ne.

Podle zákona CCPA mezi osobní údaje nepatří:

 • Veřejně dostupné informace z vládních záznamů
 • Deidentifikované nebo souhrnné informace o spotřebiteli
 • Informace vyloučené z působnosti zákona CCPA, jako jsou:
  • Zdravotní nebo lékařské informace, na které se vztahuje zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění z roku 1996 (HIPAA) a kalifornský zákon o důvěrnosti lékařských informací (CMIA) nebo údaje z klinických studií
  • Osobní údaje, na které se vztahují některé odvětvové zákony o ochraně soukromí, včetně zákona o spravedlivém úvěrovém zpravodajství (Fair Credit Reporting Act, FRCA), zákona Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) nebo kalifornského zákona o ochraně soukromí finančních informací (California Financial Information Privacy Act, FIPA) a zákona o ochraně soukromí řidičů z roku 1994 (Driver's Privacy Protection Act of 1994)

Zdroje osobních údajů

Výše uvedené kategorie osobních údajů získáváme z následujících kategorií zdrojů:

 • Přímo od vás. Například z formulářů, které vyplníte v naší službě, z preferencí, které vyjádříte nebo poskytnete prostřednictvím naší služby, nebo z vašich nákupů v naší službě.
 • Nepřímo od vás. Například z pozorování Vaší aktivity v naší službě.
 • Automaticky od vás. Například prostřednictvím souborů cookie, které my nebo naši poskytovatelé služeb nastavíme ve vašem zařízení, když procházíte naší službou.
 • Od poskytovatelů služeb. Například od dodavatelů třetích stran, kteří monitorují a analyzují používání naší Služby, od dodavatelů třetích stran, kteří vám poskytují cílenou reklamu, od dodavatelů třetích stran pro zpracování plateb nebo od jiných dodavatelů třetích stran, které využíváme k poskytování Služby.

Použití osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme použít nebo zveřejnit pro "obchodní účely" nebo "komerční účely" (jak jsou definovány v zákoně CCPA), což může zahrnovat následující příklady:

 • K provozování naší Služby a poskytování naší Služby.
 • Abychom vám poskytovali podporu a reagovali na vaše dotazy, včetně prošetřování a řešení vašich problémů a monitorování a zlepšování naší Služby.
 • K naplnění nebo splnění důvodu, pro který jste informace poskytli. Například pokud nám sdělíte své kontaktní údaje, abyste položili dotaz týkající se naší Služby, použijeme tyto osobní údaje k odpovědi na Váš dotaz. Pokud poskytnete své osobní údaje za účelem nákupu produktu nebo služby, použijeme tyto údaje ke zpracování Vaší platby a usnadnění doručení.
 • Abychom mohli reagovat na žádosti orgánů činných v trestním řízení a v případě, že to vyžadují platné zákony, soudní příkazy nebo vládní nařízení.
 • Jak vám bylo popsáno při shromažďování vašich osobních údajů nebo jak je jinak stanoveno v CCPA.
 • Pro interní administrativní a kontrolní účely.
 • K odhalování bezpečnostních incidentů a ochraně před škodlivou, podvodnou, podvodnou nebo nezákonnou činností, včetně případného stíhání osob odpovědných za takové činnosti.

Upozorňujeme, že výše uvedené příklady jsou ilustrativní a nejsou vyčerpávající. Podrobnější informace o tom, jak tyto informace používáme, naleznete v části "Použití vašich osobních údajů".

Pokud se rozhodneme shromažďovat další kategorie osobních údajů nebo používat osobní údaje, které jsme shromáždili, k podstatně odlišným, nesouvisejícím nebo neslučitelným účelům, aktualizujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Zveřejnění osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely

Pro obchodní nebo komerční účely můžeme používat nebo zveřejňovat a v posledních dvanácti (12) měsících jsme mohli používat nebo zveřejňovat následující kategorie osobních údajů:

 • Kategorie A: Identifikátory
 • Kategorie B: Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském zákoně o záznamech o zákaznících (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategorie D: Obchodní informace
 • Kategorie F: Internetové nebo jiné podobné síťové aktivity

Upozorňujeme, že výše uvedené kategorie jsou kategorie definované v zákoně CCPA. To neznamená, že všechny příklady osobních údajů z dané kategorie byly skutečně zveřejněny, ale odráží to naše přesvědčení v dobré víře, že některé z těchto informací z příslušné kategorie mohou být a mohly být zveřejněny.

Pokud osobní údaje zveřejňujeme za obchodním nebo komerčním účelem, uzavíráme smlouvu, která popisuje účel a vyžaduje, aby příjemce jednak zachovával důvěrnost těchto osobních údajů, jednak je nepoužíval k jiným účelům než k plnění smlouvy.

Prodej osobních údajů

Jak je definováno v CCPA, "prodat" a "prodej" znamená prodat, pronajmout, uvolnit, zveřejnit, rozšířit, zpřístupnit, převést nebo jinak ústně, písemně nebo elektronicky či jinými prostředky sdělit osobní údaje spotřebitele podnikem třetí straně za hodnotnou protihodnotu. To znamená, že jsme za sdílení osobních údajů mohli získat nějakou výhodu, nikoli však nutně peněžní.

Upozorňujeme, že níže uvedené kategorie jsou kategorie definované v zákoně CCPA. To neznamená, že všechny příklady osobních údajů z dané kategorie byly skutečně prodány, ale odráží to naše přesvědčení v dobré víře, že některé z těchto údajů z příslušné kategorie mohou být a mohly být sdíleny za hodnotné protiplnění.

V posledních dvanácti (12) měsících můžeme prodávat a možná jsme prodali následující kategorie osobních údajů:

 • Kategorie A: Identifikátory
 • Kategorie B: Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském zákoně o záznamech o zákaznících (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategorie D: Obchodní informace
 • Kategorie F: Internetové nebo jiné podobné síťové aktivity

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené ve výše uvedených kategoriích můžeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran:

 • Poskytovatelé služeb
 • Zpracovatelé plateb
 • Naše přidružené společnosti
 • Naši obchodní partneři
 • Prodejci třetích stran, kterým nás vy nebo vaši zástupci zmocníte ke zpřístupnění vašich osobních údajů v souvislosti s produkty nebo službami, které vám poskytujeme

Prodej osobních údajů nezletilých osob mladších 16 let

Prostřednictvím našich služeb vědomě neshromažďujeme osobní údaje nezletilých osob mladších 16 let, ačkoli některé webové stránky třetích stran, na které odkazujeme, tak mohou činit. Tyto webové stránky třetích stran mají své vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů a my doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali používání internetu svými dětmi a poučili své děti, aby nikdy neposkytovaly informace na jiných webových stránkách bez jejich souhlasu.

Neprodáváme osobní údaje spotřebitelů, o kterých skutečně víme, že jsou mladší 16 let, pokud neobdržíme souhlasné povolení ("právo na souhlas") buď od spotřebitele, který je ve věku 13 až 16 let, nebo od rodiče či zákonného zástupce spotřebitele mladšího 13 let. Spotřebitelé, kteří souhlasí s prodejem osobních údajů, se mohou kdykoli odhlásit z budoucího prodeje. Chcete-li uplatnit právo na odhlášení, můžete nám (vy nebo váš oprávněný zástupce) zaslat žádost tak, že nás kontaktujete.

Pokud máte důvod se domnívat, že nám osobní údaje poskytlo dítě mladší 13 let (nebo 16 let), kontaktujte nás s dostatečně podrobnými informacemi, abychom mohli tyto údaje vymazat.

Vaše práva podle CCPA

Zákon CCPA poskytuje obyvatelům Kalifornie konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte následující práva:

 • Právo na oznámení. Máte právo být informováni o tom, které kategorie osobních údajů jsou shromažďovány a k jakým účelům jsou osobní údaje používány.
 • Právo požadovat. Podle zákona CCPA máte právo požadovat, abychom vám sdělili informace o našem shromažďování, používání, prodeji, zpřístupňování pro obchodní účely a sdílení osobních údajů. Jakmile obdržíme a potvrdíme Vaši žádost, sdělíme Vám:
  • Kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme
  • Kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili
  • Náš obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje těchto osobních údajů
  • Kategorie třetích stran, s nimiž tyto osobní údaje sdílíme
  • Konkrétní osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili
  • Pokud jsme prodali Vaše osobní údaje nebo jsme Vaše osobní údaje zveřejnili za obchodním účelem, sdělíme Vám to:
   • Kategorie prodaných kategorií osobních údajů
   • Kategorie kategorií zpřístupněných osobních údajů
 • Právo odmítnout prodej osobních údajů (opt-out). Máte právo nám nařídit, abychom Vaše osobní údaje neprodávali. Chcete-li podat žádost o odhlášení, kontaktujte Nás.
 • Právo na vymazání osobních údajů. Máte právo požádat o vymazání Vašich Osobních údajů, až na určité výjimky. Jakmile obdržíme a potvrdíme vaši žádost, vymažeme (a dáme pokyn našim poskytovatelům služeb, aby vymazali) vaše osobní údaje z našich záznamů, pokud se na ně nevztahuje výjimka. Vaši žádost o vymazání můžeme zamítnout, pokud je ponechání údajů nezbytné pro Nás nebo Naše poskytovatele služeb, abychom mohli:
  • Dokončit transakci, pro kterou jsme osobní údaje shromáždili, poskytnout zboží nebo službu, kterou jste požadovali, provést kroky, které lze rozumně předpokládat v rámci našeho probíhajícího obchodního vztahu s Vámi, nebo jinak plnit naši smlouvu s Vámi.
  • Odhalovat bezpečnostní incidenty, chránit před zlomyslnou, podvodnou, podvodnou nebo nezákonnou činností nebo stíhat osoby odpovědné za takové činnosti.
  • Ladit produkty za účelem identifikace a opravy chyb, které narušují stávající zamýšlené funkce.
  • Uplatňovat svobodu projevu, zajistit právo jiného spotřebitele na uplatnění jeho práva na svobodu projevu nebo uplatnit jiné právo stanovené zákonem.
  • Dodržovat kalifornský zákon o ochraně soukromí v oblasti elektronických komunikací (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
  • Zapojit se do veřejného nebo recenzovaného vědeckého, historického nebo statistického výzkumu ve veřejném zájmu, který dodržuje všechny ostatní platné etické zákony a zákony na ochranu soukromí, pokud by vymazání informací mohlo pravděpodobně znemožnit nebo vážně ohrozit dosažení výsledků výzkumu, pokud jste předtím poskytli informovaný souhlas.
  • Umožnit výhradně interní použití, která jsou přiměřeně v souladu s očekáváním spotřebitelů na základě Vašeho vztahu s námi.
  • Splnění zákonné povinnosti.
  • Umožnit další interní a zákonná použití těchto informací, která jsou slučitelná s kontextem, v němž jste je poskytli.
 • Právo nebýt diskriminován. Máte právo nebýt diskriminováni za uplatňování jakéhokoli Vašeho spotřebitelského práva, včetně:
  • Odmítnutí zboží nebo služeb
  • Účtování rozdílných cen nebo sazeb za zboží nebo služby, včetně využívání slev nebo jiných výhod nebo ukládání sankcí
  • Poskytování jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb pro vás
  • Navrhování, že obdržíte jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň či kvalitu zboží nebo služeb

Uplatňování Vašich práv na ochranu údajů podle CCPA

Chcete-li uplatnit některá svá práva podle CCPA a jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat:

Ověřitelnou žádost týkající se Vašich osobních údajů můžete podat pouze Vy nebo osoba registrovaná u kalifornského státního tajemníka, kterou zmocníte k jednání Vaším jménem.

Vaše žádost adresovaná Nám musí:

 • Poskytnout dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, že jste osoba, o níž jsme shromáždili osobní údaje, nebo oprávněný zástupce
 • Popsat Vaši žádost dostatečně podrobně, abychom ji mohli řádně pochopit, vyhodnotit a odpovědět na ni

Na Vaši žádost nemůžeme reagovat ani Vám poskytnout požadované informace, pokud nemůžeme:

 • Ověřit Vaši totožnost nebo oprávnění k podání žádosti
 • A potvrdit, že se osobní údaje týkají Vaší osoby

Požadované informace poskytneme a doručíme bezplatně do 45 dnů od obdržení Vaší ověřitelné žádosti. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací může být jednou prodloužena o dalších 45 dní, pokud je to přiměřeně nutné a po předchozím upozornění.

Veškeré námi poskytnuté informace se budou vztahovat pouze na 12měsíční období předcházející přijetí ověřitelné žádosti.

V případě žádostí o přenositelnost údajů zvolíme takový formát pro poskytnutí Vašich osobních údajů, který je snadno použitelný a měl by Vám umožnit bezproblémové předání informací z jednoho subjektu do jiného.

Neprodávejte mé osobní údaje

Máte právo odmítnout prodej Vašich osobních údajů. Jakmile od Vás obdržíme a potvrdíme ověřitelnou žádost spotřebitele, přestaneme Vaše osobní údaje prodávat. Chcete-li uplatnit své právo na odhlášení, kontaktujte nás.

Poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme (například naši analytičtí nebo reklamní partneři), mohou ve Službě používat technologie, které prodávají osobní údaje ve smyslu zákona CCPA. Pokud si přejete odhlásit se z používání Vašich osobních údajů pro účely zájmové reklamy a těchto potenciálních prodejů, jak jsou definovány zákonem CCPA, můžete tak učinit podle níže uvedených pokynů.

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli odhlášení je specifické pro prohlížeč, který používáte. Může být nutné odhlásit se v každém prohlížeči, který používáte.

Webové stránky

Odhlásit se od přijímání reklam, které jsou personalizované, jak je podávají naši poskytovatelé služeb, můžete podle našich pokynů uvedených ve Službě:

Odhlášení umístí do vašeho počítače soubor cookie, který je jedinečný pro prohlížeč, který používáte k odhlášení. Pokud změníte prohlížeč nebo vymažete soubory cookie uložené prohlížečem, budete se muset odhlásit znovu.

Mobilní zařízení

Vaše mobilní zařízení Vám může poskytnout možnost odhlásit se z používání informací o aplikacích, které používáte, za účelem zobrazování reklam, které jsou zaměřeny na Vaše zájmy:

 • "Odhlásit se od reklam založených na zájmech" nebo "Odhlásit se od personalizace reklam" na zařízeních se systémem Android
 • "Omezit sledování reklam" na zařízeních se systémem iOS

Shromažďování informací o poloze z Vašeho mobilního zařízení můžete také zastavit změnou předvoleb ve Vašem mobilním zařízení.

zásady "Nesledovat" podle požadavků kalifornského zákona o ochraně soukromí na internetu (CalOPPA)

Naše služba nereaguje na signály "Do Not Track".

Některé webové stránky třetích stran však sledují Vaše aktivity při prohlížení. Pokud takové webové stránky navštěvujete, můžete ve svém webovém prohlížeči nastavit preference a informovat webové stránky, že si nepřejete být sledováni. Funkci DNT můžete povolit nebo zakázat na stránce předvoleb nebo nastavení svého webového prohlížeče.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služba neoslovuje osoby mladší 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako na právní základ pro zpracování Vašich údajů a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto údajů vyžadovat souhlas rodiče.

Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii (kalifornský zákon Shine the Light)

Podle kalifornského občanského zákoníku, § 1798 (kalifornský zákon Shine the Light), mohou obyvatelé Kalifornie, kteří s námi mají navázaný obchodní vztah, jednou ročně požádat o informace o sdílení svých osobních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran.

Pokud chcete požádat o další informace podle kalifornského zákona Shine the Light a pokud jste rezidentem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Kalifornská práva na ochranu osobních údajů pro nezletilé uživatele (Kalifornský zákoník o podnikání a profesích, oddíl 22581)

Kalifornský zákoník o podnikání a profesích, oddíl 22581, umožňuje obyvatelům Kalifornie mladším 18 let, kteří jsou registrovanými uživateli online stránek, služeb nebo aplikací, požádat o odstranění obsahu nebo informací, které veřejně zveřejnili, a dosáhnout jejich odstranění.

Chcete-li požádat o odstranění takových údajů a jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uvést e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem.

Uvědomte si, že Vaše žádost nezaručuje úplné nebo komplexní odstranění obsahu nebo informací zveřejněných online a že zákon nemusí za určitých okolností odstranění povolit nebo vyžadovat.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním na našich službách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Produkt byl přidán do oblíbených
Produkty přidán do porovnávání