×

 

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

3. CENA ZA TOVAR

4. PLATBA ZA TOVAR

5. DODACIE PODMIENKY

6. DOPRAVA TOVARU

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - platné od 17.03.2020

1.1

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.exclusivepen.eu a zároveň predávajúcim je: Exclusive Pen, s. r. o., Račianska 11, 831 02, Bratislava, Slovensko, IČO: 46646337 IČ DPH: SK2023515164, Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 81507/B

1.2

Číslo bankového účtu: VÚB: 3023037053/0200

1.3

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.

1.4

Používaním WWW stránok internetového obchodu www.exclusivepen.eu a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

1.5

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

1.6

Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1

Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

a) prostredníctvom internetových stránok www.exclusivepen.eu

b) e-mailom na adrese [email protected]

c) písomnou objednávkou zaslanou na adresu prevádzkarne

2.2

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

2.3

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.

2.4

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.

2.5

Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky www.exclusivepen.eu najneskôr do vtedy, keď má objednávka stav „Platba akceptovaná", alebo „Objednávka sa spracováva" . Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na www.exclusivepen.eu v časti „História a detaily mojich objednávok". V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

2.6

V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.

2.7

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 15 dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

 

3. CENA ZA TOVAR

3.1

Ceny uvedené na internetových stránkach www.exclusivepen.eu platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby. 

3.2 

Minimálna výška objednávky nie je stanovená.

3.3

Predajca - Exclusive Pen s.r.o. je platcom DPH.

IČ DPH: SK2023515164

3.4

Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „SPRACOVÁVA SA".

3.5

Všetky zľavy sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.exclusivepen.eu ako "Bežná cena".

3.6

K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa „Dopravy tovaru" uvedenej v bode 6.

3.7

Balný poplatok nie je účtovaný.

 

4. PLATBA ZA TOVAR

4.1

Tovar je možné uhradiť prostredníctvom služby:

a) Internet-banking - prevodom na náš účet z ktorejkoľvek bankovej inštitúcie v EU. Variabilný symbol je číslo objednávky. Po obdržaní platby, Vám následne zašleme objednaný tovar.

b) PayPal - peniaze budú okamžite prevedené.

c) Dobierka - možná len pre Slovensko.

4.2

Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.

4.3

Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

4.4

Ak je spôsob úhrady dohodnutý na dobierku pri dodaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, je kupujúci povinný časť kúpnej ceny presahujúcej 200 € uhradiť vopred, spôsobom určeným v bode 4.1 písm. a) b) alebo c) týchto Obchodných podmienok.

 

Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť stránky a bezpečnosť vašich osobných údajov. Preto je náš obchod zabezpečený SSL certifikátom.

 

5. DODACIE PODMIENKY

5.1

Dodací čas tovaru v ponuke www.exclusivepen.eu je nasledovný

a) najčastejší čas dodania tovaru je 1 - 3 týždne v závislosti od skladových zásob a typu tovaru

b) v prípade niektorých tovarov (limitované edície, extra exkluzívny produkt) môže byť dodací čas aj dlhší, o čom je však kupujúci informovaný do 2 pracovných dní od prijatia objednávky

5.2

O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok

5.3

Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho - ak je dohodnutá platba na základe zálohovej faktúry, platby prostredníctvom služby Internet banking, alebo služby PayPal.

 

6. DOPRAVA TOVARU

6.1

Viď. link http://www.exclusivepen.eu/sk/content/18-doprava-zadarmo

6.3

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky.

6.5

Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) -slúži ako dodací list, návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).

6.6

Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.7

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.8

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

 

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

7.2

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.exclusivepen.eu je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis.

7.3

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.4

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.5 

Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste je nutné podať o tomto stave správu predávajúcemu a to najneskôr do troch pracovných dní po prevzatí.

7.6

Zákazník musí oznámiť zistené chyby predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku chyby uplatňuje.  

7.7

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, kópie faktúry a záručného listu.

7.8

Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

7.9

Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je sídlo predávajúceho ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

7.10

Náklady na dopravenie reklamovaného tovaru k predávajúcemu znáša kupujúci.

7.11

Predávajúci rozhodne o reklamácii do 3 dní, v odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie chyby, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy.

7.12

Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, SMS, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.4

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.exclusivepen.eu v časti "Môj účet".

8.5

Prevádzkovateľ internetových stránok www.exclusivepen.eu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

9.1

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET:

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho. 

 

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMOŽNO ODSTÚPIŤ

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže  odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 

predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. pero s gravírovaním podľa kupujúceho)

predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr: limitované edície, špeciálne úpravy produktov, extra exkluzívne produkty a pod.)

 

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupy a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

tovar nesmie byť rozbalený z originálneho obalu, v opačnom prípade bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady,

tovar nesmie byť použitý,

tovar musí byť nepoškodený,

tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),

musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.

tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)

pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru

v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Produkt bol pridaný do obľúbených
Produkty pridaný do porovnania